Monthly Archives: Duben 2014

Ať hodí kamenem, kdo nikdy nenapsal „viz“ s tečkou, aneb Když chytří lidé dělají hloupé chyby

Pokryje jazykovou vytříbenost vašich textů tu a tam dysortografický škraloup? Hlavně klid! O pár řádků dál najdete krásné přešlapy daleko větších jazykových es, než je většina z nás. Proč chybujeme a kudy vede hranice mezi dobrými pravopisnými mravy a gramatickým nacismem – o tom je tenhle článek.

Byl jsem grammar nazi, odpusťte!

Jeden čas jsem byl těžký gramatický nácek. Na svou obhajobu uvádím, že zdaleka ne jediný – stačí se rozhlédnout trochu kolem sebe. Vzpomínám si na známého, který prý zásadně neodpovídal na e-maily, v nichž se vyskytla hrubka. Troufnu si tvrdit, že jeho složka s odeslanou poštou neměla daleko k vakuu. Osobně mi takové ortografické jakobínství připadá už za hranou, nehledě na to, že onen dotyčný sám sveřepě trval na správnosti tvaru „shlédnout video“.

IMG_1986

Co se mého někdejšího pravopisného extremismu týče, pojila se v něm nemoc z povolání a syndrom polepšeného hříšníka. Dva roky jsem totiž učil češtinu na gymnáziu a tak jsem se nejen nadrtil všechny poučky tak suverénně, abych zvládl uargumentovat své přemoudřelé studenty, ale také jsem vycvičil své oko k bleskurychlému odhalování pravopisných chyb, abych si tímto spíše reflexivním grifem usnadnil opravování diktátů. Přitom jsem sám coby student žádný velký češtinář nebyl. Dělal jsem hodně chyb, a ještě když si čtu svůj deník z prváku na vysoké, běhá mi mráz po zádech. Možná o to agresivněji jsem později začal tepat všechny lingvistické nepravosti okolo, podobně jako nejšílenější náboženští fanatici bývají konvertité a nejvíc vůně tabáku vadí exfumátorům neboli odnaučeným kuřákům.

Galerie pozoruhodných jazykových a pravopisných chyb

No, ale pak si jednou všimnete, že chyby dělají i lidé, kterých si opravdu vážíte. Lidé vzdělaní, moudří, inteligentní, často i osobnosti s mimořádným jazykovým nadáním. Pohleďte na stručný výčet těch nejfrapantnějších úletů, které se mi v dobách mého gramatického fanatismu podařilo nasbírat:

1. Než celou záležitost poženeme víš“ (myšleno organizačně i prostorově o patro „výš“ na děkanát)

  • z e-mailu univerzitního profesora české filologie

2. Byl bych rád, kdybyjste Vy jakožto vzdělaná osoba

  • z e-mailu ředitele elitního gymnázia (podobné nesprávné hyperkorektní tvary mám doložené i u výkonného ředitele velké firmy, krajského ředitele nadnárodního peněžního ústavu aj.)

3. „Vlajku a na ní krev lidí, jež pod ní stáli

  • z písňového textu národního barda a mistra České republiky ve scrabblu (chybný tvar nom.pl. rodu muž. živ. zájmena „jenž“ mám doložen i v případě univerzitního pedagoga a 60 % českých novinářů)

4. Viz. konec konců můj propagovaný příspěvek...“

  • z odborného článku předního českého specialisty na online marketing a pořadatele největší konference o internetovém marketingu v České republice (mám doloženo také u vysoké manažerky nadnárodní telekomunikační společnosti, deseti ředitelů středních firem, 100 příslušníků středního managementu větších firem a asi 10.000 dalších lidí – svérázný pravopis „konec konců“ zde nechávám bez povšimnutí)

5. Jedná se o dceřinnou společnost

  • z písemného dokumentu komunikačního specialisty jedné pražské agentury

6.Téma krásy a zdravý

  • z oficiální prezentace komunikační strategie jedné reklamní agentury

7. Je nezbytné vstřebávat nové podměty

  • z e-mailu marketingového ředitele střední firmy

Taxonomie jazykových a pravopisných chyb

Mohl bych pokračovat ještě dlouho. Povšimněte si, že nejenže zde nejde o záseky nějakých studentíků, nýbrž vysoce postavených a vlivných lidí. Ale navíc téměř všichni citovaní mají jazyk či komunikaci v popisu práce. Jak to, že selhávají? Vládnou snad komunikačním institucím lidé, kteří nevládnou komunikací? Může to tak vypadat, ale skutečnost je, jak už tomu tak bývá, složitější. Musíme totiž rozlišovat, zda jazyková nepřesnost je projevem nepozornosti, neznalosti anebo skutečné hlouposti. Teprve v posledním případě může být na místě větší či menší míra znepokojení.

1. Chyby z nepozornosti

Většina z nás si to asi vůbec neuvědomuje, ale tvorba jazykových výpovědí představuje neuvěřitelně složitou záležitost. Mozek musí provést spoustu operací a proces výběru mezi i/y nebo s/z se nachází až někde na samém chvostu jejich důležitosti. Tyto operace z velké části probíhají automaticky či poloautomaticky a jsou daleko rychlejší než sebeobratnější prsty běhající po klávesnici. A tak se stane, že ruka se právě chystá napsat „y“, ale mozek je už dávno u jiného slova, v němž se ke vší smůle vyskytuje „i“. A hrubka jako Brno je na světě. O překlepech vznikajících nepřesnou koordinací prstů snad ani nemá cenu mluvit, to je denní chleba. Automatické opravy sice většinu těchto omylů odhalí, ale problém nastává ve chvíli, kdy přesmyknutá skupina písmen opět tvoří smysluplné slovo, bohužel v daném kontextu zcela nevhodné. Takže jediná obrana před tímto typech chyb: všechno si po sobě číst. A až po sobě budete nacházet chyby, rozhodně si nemusíte připadat méněcenní. K pravopisnému chybování se nedávno přiznal Zdeněk Svěrák, o několik let dříve Petr Šabach, pověstné jsou rukopisy Ladislava Klímy a také případ Bohumila Hrabala dokazuje, že jazykové mistrovství nelze v žádném případě ztotožnit s absolutní kontrolou nad pravopisem.

2. Chyby z neznalosti

Tyhle chyby jsou horší. Když někdo píše za „viz“ tečku, nedělá to z nepozornosti, ale z neznalosti. Neví, že je to slovy Curvekilleraarchaickej rozkazovací tvar od slova vidět.“ Dokonce bychom měli upřesnit, že je to jediný možný imperativ od slovesa „vidět“, prostě slovesa čtvrté slovesné třídy vyjma vzoru „sází“ mají rády rozkazy takhle krátce: „trp“, „pros“, „viz“, „slyš“, „hleď“, „mluv“, „mlč“ atd. Zrovna u sloves „vidět“ a „slyšet“ se ale tyto krátké imperativy přestaly v běžné řeči používat a byly nahrazeny tvary svých synonym: „koukej“, „podívej“, „mrkni na to“, „čum“, „heleď“ (= „hleď“ s epentetickým „e“), „poslouchej“.

Podobné je to i s tvarem 1. pádu množného čísla rodu mužského životného vztažného zájmena „jenž“. Správně tento tvar zní „již“. Ještě Karel Kryl v písni „Děkuji“ ho tvoří dle normy: „K živým, již žalují a křičí po soucitu“. Krylův dědic Nohavica už používá chybný tvar „jež“ – stejně jako většina národa. Je snad kvůli tomu Nohavica horší textař? Myslím, že by to byl hodně zjednodušující závěr. Vždyť i Kryl se ve své době dopustil jazykové chyby v písni „Rakovina“, v jejímž textu najdeme verš „Té loutně struny chybí“, což bylo podle tehdejší jazykové normy špatně – mělo tam být „chybějí“. Kryl o tomto jazykovém faux pas mimochodem věděl a poměrně se jím sžíral. Pravopisná reforma z roku 1993 však u sloves čtvrté třídy vzoru „sázej“ povolila v první osobě množného čísla i krátké tvary (oni „sází“, ony „chybí“ atd.), takže už 21 let je píseň „Rakovina“ gramaticky zcela v pořádku. Brzo možná bude v pořádku i verš „lidí, jež pod ní stáli“.

Co z toho plyne? Ani chyby z neznalosti bychom neměli odsuzovat příliš příkře. Jazyková norma, která se ukrývá v kodifikačních příručkách, a úzus, jakým se jazyk reálně používá – to jsou někdy docela vzdálené světy. Jazyk je sociální fenomén, projevuje se v něm princip konformity. Když všude kolem vidím „viz“ s tečkou, nabudu dojmu, že to tak má být. Když tolik významných osobností hovoří a píše o „lidech, jež něco dělali“, možná v jednu chvíli zapochybuji o svém vzdělání. A přizpůsobím se. Za nějakých padesát let se pak přizpůsobí i jazykoví vědci a změní kodifikační příručky, takže to, co dnes považujeme za chybu, bude za padesát let správně. Sub specie aeternitatis no stress baby!

3. Malapropismus neboli chyby z hlouposti

Malapropismus se v zahraniční filologické literatuře používá jako označení pro komickou záměnu slov. Jméno dostal tento fenomén podle paní Malapropové (z Sheridanovy divadelní hry Rivalové z roku 1775), která si notoricky plete slova. Pokud bychom si paní Malapropovou (doslova vlastně „Nesprávnou“, „Popletenou“) chtěli zasadit do českých kulis, můžeme si představit třeba paní Hrabětovou a její nesmrtelnou hlášku „Doktor říkal, že je momentálně zaostalej.

Považuji ale za užitečné vydělit z obecného malapropismu jednu speciální kategorii, kterou nazývám malapropismem snobským. Vyznačují se jím lidé, kteří chtějí za každou cenu vypadat vzdělaně, chytře, moudře, sečtěle a intelektuálně na výši, jenže jim k tomu něco chybí. Zejména vzdělání, moudrost, sečtělost, intelektuální vyspělost. Takoví lidé by se rádi pyšnili bohatým a vytříbeným slovníkem, a tak do svých projevů vpašovávají různé výrazy, kterým nerozumějí a často je ani neumějí vyslovit či správně utvořit. Chyby, které touto cestou vznikají, jsou nejen komické, ale vzhledem k aroganci a nabubřelosti svých původců dokážou i naštvat. Za projev takového snobismu považuji v mnoha případech právě i nadužívání zájmena „jenž“. Přiznejme si, že tohle slůvko má už zkrátka nejlepší léta za sebou. Patří do starých knih či poezie, nikoli do online článků. Máme za něj plnohodnotnou náhradu, zájmena „který“ a „co“, takže je do značné míry i zbytečné. Přesto ho spousta bloggerů a jiných pisálků cpe do každé druhé věty – snad aby vypadali zajímavě, hipstersky. Ok, ale když už ze sebe dělám takové něco extra, měl bych se asi naučit používat to slovo správně, ne? Bohužel jsem v elektronických textech narazil na korektní tvar 1.p. množného čísla rodu mužského životného jen jednou jedinkrát. Na chybné tvary nesčetněkrát. Když se snobismus sám usvědčuje z hlouposti, nezbývá už mnoho prostoru pro shovívavost. Takže na tyhle chyby fakt pozor!

Zrádnost gramatického nacismu

Úroveň psaného projevu bývá často, byť nepřesně, spojována s inteligencí. Když někdo udělá okatou pravopisnou chybu, zpravidla se velmi rychle objeví někdo, kdo vykřikne: „S tímhle člověkem nemá smysl se bavit. Je to hlupák, neumí česky. Przní rodnou řeč!“ Gramatickým nacistům ale podle mě většinou vůbec nejde o krásu a kultivovanost jazyka. Chyba se ostatně může vyskytnout i ve velmi krásném textu. Kdo si z krásné básně odnese jen chybějící čárku, asi mnoho estetického citu nepobral.

Někdy se mi zdá, že útoky gramatických nácků nejsou ničím jiným než zbabělou mstou těch, kteří nemají co říct, těm, kteří mají. Tato diskreditační technika je o to zrádnější v případech, kdy míří proti lidem, kteří se prací s jazykem živí. Zdá se pak být značně legitimní. „Pche, to je teda copywriter. Ať se vrátí na základku!“ „Tenhle že dostal nobelovku? Já bych nikdy takovou hrubku neudělal a žádnou cenu nemám. To je teda spravedlnost! Lidi, nečtěte jeho knihy, vždyť ten člověk neumí psát!“ Pokud se na vás někdo takhle oboří, neztrácejte klid a vysypte z rukávu pár literárních velikánů, kteří taky chybovali. Podstata literárního díla nebo silného textu leží úplně někde jinde než v bezchybném pravopisu. Mozek, který se soustředí na myšlenku a obsah, nemůže uhlídat každé arbitrární a často také efemérní jazykové pravidlo. Od toho je korektor. Chybí-li korektor, což je u elektronické komunikace asi ten častější případ, holt se občas nějaká chybka vyskytne, ale zase není nic snazšího než ji opravit. Osobně za jediný typ jazykové chyby, která si zaslouží být tepána, považuji snobskou formu malapropismu – kdy někdo chce používat super cool slova, ale neovládá je. To ale není náš případ, že jo. Sub specie aeternitatis no stress baby!

 

Facebookové stránky jsou mrtvé? Tak to by se vám mohl hodit náš resuscitační manuál!

Varování! Tento text obsahuje vysoce praktický návod, jak překonat 2% kvótu pro zobrazovaní příspěvků na facebookových stránkách.

Každý tam musí, sem tam se někdo vrátí. A co Facebook Pages?

Zemřelo už ledaco a ledaskdo. Alexandr Veliký, římská říše, Václav Havel, SEO, Sherlock Holmes (byl vzkříšen), dějiny minimálně třikrát (#Hegel, #Marx, #Fukujama), Ježíš Nazaretský (byl vzkříšen), lidstvo (#Lyotard), pomazánkové máslo (#EU) atd. atp.

Naposled to odnesly facebookové stránky, alespoň v článku Daniela Dočekala o změně algoritmu pro zobrazování příspěvků firemních stránek na Facebooku. Příspěvky se teď zobrazují pouhým dvěma procentům fanoušků, což Daniel Dočekal interpretuje jako konec facebookových stránek pro velkou spoustu firem, neboť bez placené inzerce už svůj obsah k fanouškům prostě nedostanou. Všiml jsem si, že článek vyvolal paniku i mezi některými mými známými, kteří by se jinak ničím tak přízemním, jako je internetový marketing, nezabývali a nešpinili. Jde o lidi, kteří spravují facebookové stránky pro různé neziskovky, hudební skupiny umělecké spolky apod. Následující řádky by je mohly snad alespoň trochu uklidnit.

Jak jsem se snažil (možná až příliš necitlivě?) naznačit ve svém úvodním výčtu, smrt, konec a zánik ne vždy bývají tak definitivní, jak se snaží tvářit. Ač byly dějiny tolikrát prohlášeny za mrtvé, nijak jim to nebrání v tom, aby se vesele dály dál a dějepisci o nich psali své tlustospisy. SEO zemřelo, přesto se s ním dál čile obchoduje. A ani s těmi facebookovými stránkami to není tak horké. Otočíme-li slova klasika, pak facebookové stránky nezemřely, pouze se nám ti čerchmanti trošku schovaly. A záleží do značné míry jen na vás, jestli se necháte svými fanoušky najít, nebo budete hrát mrtvé brouky.

Dejte svým fanouškům důvod, aby vám mohli fandit bez ohledu na jakákoli procenta

Mám pro vás několik konkrétních tipů, jak se učinit pro fanoušky viditelnými. Některé používám sám, jiné mí klienti, na jiné mě upozornili známí či kolegové. Všechny ty finty jsou v zásadě primitivní a jejich realizace vás bude stát trochu času a trochu peněz. Ale fungovat mohou jen za jednoho předpokladu, jehož splnění bohužel ani primitivní, ani levné není. Ten předpoklad zní: Obsah, který ládujete na svou stránku, musí mít pro fanoušky dostatečnou hodnotu. Všimněte si, že nepíšu „mimořádnou“, „velkou“ nebo „ultimátní“. Netřeba chodit s kanónem na vrabce. Dostatečná hodnota zcela stačí. Příspěvky na vašem Facebooku musejí vaše fanoušky zajímat, bavit, být pro ně užitečné a důležité přesně v té míře, že kdyby o ně přišli, vnímali by to jako skutečnou ztrátu. Vysvětlím to na dvou příkladech ze svého života.

Marketingová případová studie ze života no. 1

Doposud pouze v případě jedné jediné facebookové stránky jsem si zakliknul odběr automatických oznámení o tom, že na stránce přibyl nový příspěvek. Jde o stránku Gentle Store, která dováží kvalitní značkový alkohol. Proč jsem to udělal? Protože mám rád dobrou whisky a bouron a mám pár přátel, kteří jsou na tom podobně. Gentle Store dováží destiláty, které bych jinde těžko sháněl, a na Facebook o nich přispívá formou skvělých vizuálů a textů. A když už o nějakém tom kousku na facebookové stránce píše, dá na něj taky zpravidla slevu. A protože člověku se vždycky hodí nějaká ta láhev do domácího baru nebo jako dárek, uznal jsem, že pro mě bude výhodné nechat se automaticky informovat o nových příspěvcích. Sám jsem tedy učinil krok k tomu, abych s firemní stránkou zůstal v kontaktu. Byl jsem silně motivován posichrovat si, že mi nic neuteče. Poznamenávám ještě, že v mém rozhodování hrál určitě roli i fakt, že Gentle Store příspěvky nijak neplýtvá. Nemusel jsem se bát, že budu spamován denně nějakými nesmysly. Ponaučení? Když váš obsah bude opravdu dostatečně hodnotný pro vaše fanoušky, sami udělají krok k tomu, aby o něj nepřišli. Když jim v tom třeba maličko pomůžete (o tom níže).

Dostávat upozornění o novinkách. Kolik takových stránek máte?

zdroj: https://www.facebook.com/GentleStore.cz

Marketingová případová studie ze života no. 2

Druhý příklad je opět z gastrosféry. Máme se ženou oblíbenou restauraci Dvůr Křečhoř nedaleko Kolína. Dobrých restaurací u nás na venkově není nikdy nazbyt, a vždycky když už se někde nějaká objeví, trneme, že ji zavřou dřív, než si získá klientelu. Zažili jsme to už mockrát. A tak jsme začali uplatňovat taktiku masivního doporučování. Nejde jen o to, že se chceme podělit se svými zážitky, ani že chceme dopřát tyto zážitky našim přátelům, i když to je samozřejmě taky velmi důležité. My navíc chceme, aby do Křečhoře jezdilo co nejvíc lidí, aby se majitelům vyplatilo ji provozovat a nezavřeli nám ji před nosem.

Krásný středočeský selský dvůr v Křečhoři

zdroj: https://www.facebook.com/Dv%C5%AFr-K%C5%99e%C4%8Dho%C5%99-425802074131023/

Když se tak dívám kolem sebe, zdá se mi, že čeští spotřebitelé už dávno nejsou bezradní jelimánci v osidlech tržní reality. Spousta z nich si tyhle vztahy a konsekvence uvědomuje stejně jako já a moje žena. Co tím chce básník říci? Budete-li mít na Facebooku opravdu cenné příspěvky, vaši fanoušci nejenže si pro ně sami budou chodit, ale navíc je budou šířit dál, a to z celé řady důvodů. Aby se pochlubili, aby se veřejně přihlásili k něčemu výjimečnému, aby sdíleli svou radost, aby předávali radost, aby zvětšovali komunitu, v níž mohou ten výjimečný obsah konzumovat, aby podpořili firmu, která jim přináší tak mimořádné služby.

Osm tipů, jak naložit s 2% zobrazováním příspěvků na facebookových stránkách

Splňujete předchozí podmínku, tedy přispíváte na svou facebookovou stránku obsahem dostatečně hodnotným pro vaše fanoušky? Pak už je všechno další jen otázkou technických detailů. Mnohé z nich ostatně už nejspíš znáte. A ty zbývající alespoň vyzkoušejte, třeba své výsledky ještě vylepšíte.

1. Sdílejte příspěvky na osobních facebookových profilech

To je to nejjednodušší, co můžete udělat. Spravujete facebookovou stránku? Tak příspěvek hned po publikaci nasdílejte na zeď svého osobního profilu. Má vaše stránka 5 adminů? Nechť totéž udělají všichni. Na osobních profilech dvouprocentní hranice neplatí, příspěvek uvidí minimálně pár vašich přátel, kolegů, zaměstnanců firmy, za niž komunikujete. Pokud bude příspěvek opravdu hodnotný (viz předchozí axiom), olajkují ho, budou ho šířit dál. Netřeba snad dodávat, že tenhle mechanismus nemůže fungovat, pokud jsou vaši fanoušci nakoupení, fiktivní, nebo pokud je firmě, pro niž stránku spravujete, celý Facebook absolutně ukradený.

2. Tagujte konkrétní uživatele na soukromých profilech

Tohle je hodně účinná vychytávka. Víte, že daný příspěvek bude užitečný pro konkrétního člověka? Tak ho označte (neboli „otagujte“) přímo v příspěvku – a jemu se automaticky zobrazí upozornění, že byl vámi označen. Stoprocentně se půjde na příspěvek podívat. Konkrétní uživatele můžete označit pouze na svém osobním profilu, a to tehdy, jsou-li mezi vašimi facebookovými přáteli. Označíte je prostě tak, že začnete psát uživatelské jméno příslušného člověka, a když vám Facebook sám nabídne seznam uživatelů, jejichž jména začínají stejně (třeba „Vilém“ nebo „Jarmila“), vyberete toho uživatele, kterého chcete označit. Ve statusu můžete otagovat pouze 10 uživatelů naráz (označíte-li jich víc, příspěvek se nezobrazí vůbec nikomu). Lepší je to v případě fotky, tam můžete otagovat až 50 uživatelů. Ale pozor na to. Budete-li označovat uživatele bez jasného důvodu, asi vás brzy opustí, protože to mnozí začnou vnímat jako útok na svoje soukromí.

3. Tagujte na facebookových stránkách jiné facebookové stránky

Dříve jste mohli označovat konkrétní uživatele i v příspěvcích na firemních stránkách. Dnes to již nejde, respektive to jde pouze ve fotografiích, ale jeden způsob tagování přesto máte. Můžete označit jinou facebookovou stránku. A to není marné, vždyť osloví-li váš příspěvek někoho z manažerů označené stránky a zveřejní ho na její zdi, získáte další publikum pro svůj obsah. Ale opět je důležité dbát na dobré vztahy a neterorizovat druhé obsahem, o který nestojí. Nejlépe označovat stránky, s jejichž manažery se znáte. Jinak to funguje zcela analogicky jako tagování na osobních profilech. I jménem stránky, kterou spravujete, můžete hodnotit jiné stránky jako „To se mi líbí“. Stačí rozkliknout odkaz „Upravit stránky“ v horní liště a vybrat možnost „Používat Facebook jménem stránky…“ Od této chvíle „lajkujete“ stránky za svou stránku, nikoli sami za sebe. Když pak na své stránce začnete psát název stránky, jejímiž jste fanoušky, opět vám Facebook automaticky nabídne stránku k označení – a vy jen potvrdíte.

4. Vyzvěte fanoušky k odběru upozornění

Když uživatel kliká na tlačítko „To se mi líbí“ na vaší stránce, tj. když se stává vaším fanouškem, zobrazí se mu mj. možnost „Dostávat upozornění“, o které jsem psal výše v souvislosti se stránkou Gentle Store. Pokud uživatel potvrdí tuto nabídku, bude dostávat upozornění o tom, že na se na vaší stránce objevil nový příspěvek. To je samozřejmě skvělá vychytávka, která omezení pro zobrazování příspěvků geniálně obchází.
Má to ale pár ale. Spousta uživatelů neví, že Facebook vůbec něco takového umožňuje. Takže jim to budete muset říct. Třeba úplně nejprimitivnějším možným způsobem „Jste našimi fanoušky? Tak si nezapomeňte kliknout na Dostávat upozornění, ať vám žádný náš příspěvek neuteče.“ Ale tohle je zase jen víceméně technický detail. Mnohem těžší pro vás bude přesvědčit fanoušky, že pro ně je výhodné něco takového udělat. Vzpomeňte si na mě – ze stovky stránek, jejichž jsem fanouškem, si nechávám posílat upozornění od jediné. Přirozeně, protože jinak bych z toho zešílel. Vžijte se do svého fanouška. Proč by si ze stovek stránek měl nechat posílat upozornění právě z té vaší? Co by mohlo být tím důvodem? Nové BMW? To asi ano. Máte vozů BMW na rozdávání? Ne? Tak co jiného? Skvělá lákavá nabídka kreslených vtipů ze čtvrté ruky? Chápete, kam mířím? Musíte dát lidem sakra silný důvod, aby se jim vyplatilo dostávat upozornění na váš nový obsah. Najděte ten důvod a paniku z nízkého zobrazování facebookových příspěvků můžete zahodit do koše.

5. Vystihněte správnou frekvenci příspěvků

Také tento faktor jsem zmínil už výše. Zatímco rizika příliš sporadického přispívání na facebookovou stránku se zdají být zjevná, o grafománii a exibicionismu se už tak nemluví. Přesto zahlcení zdi naprosto bezvýznamnými bláboly a odkazy na nesmyslný obsah může být velmi kontraproduktivní. Uživatelé se mohou zdráhat vůbec se stát vašimi fanoušky, protože zkrátka ve vaší stránce neuvidí dostatečnou hodnotu. A už vůbec si nelze představit, že by od vás začali odebírat upozornění o nových příspěvcích – vždyť by riskovali, že je budete trýznit terorem irelevance.

6. Investuje do placené podpory příspěvků

Třebaže „rozbuškový“ článek Daniela Dočekala obsahuje spoustu dobrých postřehů a interpretací, jednu myšlenku pokládám za minimálně zjednodušující. Totiž, že Facebook už přestane být zajímavým marketingovým médiem pro malé firmy, protože komunikace se neobejde bez placené podpory. Vždyť se tady nebavíme o žádných statisících ani desetitisících. Malé firmy přece nemívají většinou žádný závratný počet fanoušků, takže k jejich oslovení stačí výdaje do sponzorovaných příspěvků v řádu stokorun. A přiznám se, že si nedokážu představit nejen firmu, ale ani živnostníka, který by do sebepropagace nebyl schopen investovat 500 korun měsíčně. Akorát se samozřejmě musí změnit celkový přístup k příspěvkům. Nikdo asi nebude platit podporu příspěvků, které nemají nijak definovanou funkci v komunikační strategii, neboli jsou pouhým bezradným plácnutím do vody. A to je myslím velmi pozitivní zpráva – z Facebooku snad konečně zmizí tuny balastu a firmy začnou vážně přemýšlet o tom, jaký obsah vlastně má hodnotu pro jejich zákazníky.

7. Při získávání fanoušků pětkrát měřte a jednou opatrně řízněte

Snad už všichni pomalu začali chápat, že za dané situace je nákup fanoušků zcela absurdní aktivitou. Čím víc umělých, „neorganických“ fanoušků budete mít, tím hůř se vám budou oslovovat fanoušci skuteční, loajální. Ale také lovení fanoušků na fantastické výhry typu „nové BMW“ je ve většině případů zcela nesmyslná aktivita, snad jen pokud neprodáváte BMW. Vždycky byste měli začít u vlastních zaměstnanců, přátel. Když ředitel jedné středně velké české firmy pozval na firemní stránku své přátele, přibylo na ní ze dne na den 100 fanoušků – a social media guruové měli týden, než se to vysvětlilo, o čem přemýšlet.
Až uděláte fanoušky ze svých přátel, učiňte fanoušky ze svých zákazníků. A teprve pak se zaměřte na nejasně ohraničený okruh „potenciálních zákazníků“. Velmi dobře v tom pomáhá retargeting. Nahrajete databázi zákaznických e-mailů do Power Editoru a spárovaným uživatelům zobrazujete inzeráty s pobídkou k fanouškovství. Nebo si označíte návštěvníky svého webu – a jim pak zobrazujete inzeráty. Nárůst samozřejmě nebude nijak skokový, ale bude trvalý a mnohem levnější, než při nějaké monstrózní soutěži.

8. Diverzifikujte své social media portfolio

Všechny předchozí rady vycházejí z předpokladu, že Facebook vybalancuje svůj (bez jakékoli ironie nesnadný) tanec mezi inzerenty a uživateli. Má ve svém týmu nejlepší manažery světa, tak by se mu to mohlo podařit. Ale co když ne? Co když přijde chvíle, kdy se inzerentům na Facebooku prostě nevyplatí inzerovat, nebo kdy se tam uživatelům nebude chtít trávit čas? Pro všechny případy bych vám doporučil začít používat i další social media kanály. Už u několika rozhněvaných správců facebookových stránek jsem se dočetl, že přecházejí na Twitter. Možná právě tuhle síť čeká u nás ještě slibná kariéra. Kvůli optimalizaci výsledků vyhledávání na Googlu si také dost českých společností založilo firemní stránky na G+. Tak i to by mohla být síť, která zvedne štít Facebooku… kdyby se náhodou… něco… Ale nechme toho. Všechno určitě dobře dopadne. A v každém případě pamatujte: Nenahraditelní neumírají!